English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Фотіна Тетяна Іванівна, Завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва СНАУ, доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник ветеринарної медицини України, «Відмінник Освіти», віце-президент українського відділення ВНАП, Почесний професор Варшавського, Єреванського та Таджикського аграрних університетів.

Автобіографія

Народилась в м. Харкові 30 березня 1956 року. З 1964 по 1973 роки навчалась в середній школі № 88 м. Харкова. В 1973 вступила, а в 1978 році закінчила з відзнакою факультет ветеринарної медицини Харківського зооветеринарного інституту. З 1978 по 1980 рік працювала лікарем ветеринарної медицини в дослідному господарстві "Борки" Українського науково-дослідного інституту птахівництва. З 1980 по 1987 рік працювала в лабораторії профілактики хвороб птиці Українського науково-дослідного інституту птахівництва. З 11 січня 1988 року працювала доцентом кафедри вірусології, патанатомії та ветеринарно-санітарної експертизи Сумського національного аграрного університету.
З 1986 року є членом Всесвітньої асоціації птахівництва, з 1999 року член Міжнародної асоціації епізоотологів.
В 1984 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Ленінградського ветеринарного інституту за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, імунологія та мікологія.
В 2003 році захистила докторську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради при Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, м. Харків за спеціальністю 16.00.03 - ветеринарна вірусологія і мікробіологія.

Навчально-методична робота

Викладає курс "Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва", "Якість та безпека продуктів тваринництва".

Наукова робота

Основний напрямок роботи – удосконалення методів профілактики та заходів боротьби з бактеріальними інфекціями птиці. Удосконалення методів ветеринарно-санітарного контролю продуктів птахівництва з метою отримання екологічно чистої продукції.
Здійснює підготовку аспірантів за фахом: 16.00.03- ветеринарна вірусологія і мікробіологія;16.00.08- епізоотологія і інфекційні хвороби, підготувала до захисту аспірантів, які успішно захистились. Тетяна Іванівна керує дипломними і магістерськими роботами відповідно дисциплін, що викладаються. Під її керівництвом захищено 339 дипломних та 118 магістерських робіт. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу, автор 17 навчальних посібників та 44 методичних розробок, готує робочі програми з дисциплін. Підготувала 13 кандидатів, ветеринарних наук, здійснює керівництво 5 аспірантами та 6 докторантами.

Список наукових праць:

Надруковано в науковій літературі: 337 друкарських видань: з них монографій - 2, співавторство у книгах–6, науково-практичних і методичних рекомендацій – 17, решта наукові статті і тези ( з них за кордоном – 58). 
1. А.с. №172061 СССР. Способ жизнеобеспечения животных и птиц в помещении:/ В.К.Резніковський, І.І.Івко, Г.А.Зон, Т.І.Фотіна, В.І.Циновий, В.А.Горбовцев, Г.В.Ейсмонт.- заявлено 25 липня 1988 №4488204 зареєстровано 22 листопада 1991 року.
2. Фотіна Т.І. Зниження бактеріальної контамінації тушок птиці // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2002. - вип. 7 -С.99-100.
3. Фотіна Т.І. Етіологія кишкової форми ешеріхіозу // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2000. - вип. 5 - С.130-131.
4. Фотіна Т.І., Бут Г.Б., Міланко О.О., Фотін А.І Вплив еймеріозу та ешеріхіозу на якісну і біологічну цінність м’яса птиці // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 1998. - вип. 2 - С.191-194.
5. Фотіна Т.І. Хімічний та біохімічний склад м’яса курей хворих на ешеріхіоз // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 1999. -вип. 3 - С.83-86.
6. Фотіна Т.І. Вплив умов та строків зберігання харчових яєць на ступінь їх контамінації збудниками інфекційних хвороб // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 1999.- вип.4 - С.192-194.
7. Фотина Т.И., Зон Г.А. Клебсиеллез индеек // Птицеводство.- 1988.-№2.- С.31-32.
8. Миланко А.А., Фотина Т.И., Миланко А.Я., Бассам Амар Аль-Асс. К вопросу усовершенствования лечебно-профилактических мероприятий при ассоциированном течении микоплазмоза птиц // Аграрный вестник причерноморья. Ветеринарные науки.- Одесса, 1999.-№1(18) - С.65-67.
9. Фотина Т.И. Профилактика бактериальных болезней при посадке цыплят на выращивание // Зб. наук. пр.: Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини.- Харків, 2002.- Вип.10(34) - С.142-146.
10. Фотіна Т.І. Бактеріологічне дослідження тушок птиці при асоційованому перебігу бактеріальних інфекцій птиці // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Ветеринарні науки.- Полтава,2002.-Том 2(21) - С.256-258.
11. Фотіна Т.І. Шляхи зниження контамінації тушок птиці умовно-патогенною мікрофлорою // Научные труды Крымского государственного аграрного университета.- Симферополь, 2002.-Вып.74 - С.121-124.
12. Фотіна Т.І. Патогенні властивості мікроорганізмів ізольованих від курчат на виводі.// Зб. наук. пр.: Проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини.- Харків, 2001. - Вип.9 (33), ч.1 - С.112-113.
13. ФотінаТ.І. Мікробіологічний моніторинг курчат на виводі // Вісник Сумського ДАУ. - 2001. - вип.6 - С.128-130.
14. Фотіна Т.І., Міланко О.О. Вивчення чутливості санітарно-показової мікрофлори до піносанаторів "БМ-2" // Зб. наук. пр.: ІЕКВМ.- Харків, 1995. –С. 157-158.
15. Паникар И.И., Зон Г.А., Фотина Т.И. Кормовые премиксы для лечебно-профилактических обработок // Межвузовский сборник научных трудов/ Волгоградский с.-х. ин - т. – 1989. - С.120-123.
16. Фотіна Т.І.. Моніторинг збудників ешеріхіозу птиці на території України // "Шляхи підвищення резистентності та продуктивності" тварин" Вісник Дніпропетровського ДАУ. - Дніпропетровськ, 2001.- С.21-23.
17. Фотина Т.И., Паникар И.И., Илюшечкин Ю.П., Зон Г.А. Влияние кокцикола на количественные и качественные показатели мяса цыплят-бройлеров // Межвуз. сб. научн. трудов. Кишенев, 1989.- С.72-76.
18. Фотина Т.И., Зон Г.А., Эшерихиоз индеек // Птицеводство. - 1990.-№1.- С.37-39.
19 Фотіна Т.І., Зон Г.А., Ілюшечкін Ю.П. Про механізм розвитку дісбактеріозу при паразитоценозі еймерій та ешеріхій // Ветеринарія. Респуб.міжвід. темат. збірник, 1991.- вип.6 - С.23-27.
20. Фотіна Т.І. Вивчення чутливості санітарно-показової мікрофлори до піносанатору " БМ" // Тваринництво України.- 1995. - № 6. - С.35-36.
21. Фотіна Т.І., Міланко О.О. Розповсюдження епідеміологічнозначимих сероварів сальмонел на птахофабриках України // Екологія та проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини. Тр. Харківського зооветеринарного інституту.-Харків, 1997.- С..44-45.
22. Фотіна Т.І., Зон Г.А. Зв’язок рівня технології птахопідприємств з екологічними проблемами // Екологія та проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини. Тр. Харківського зооветеринарного інституту. - Харків, 1997.- С.41-42.
23. .Фотіна Т.І., Зон Г.А., Фотін А.І. Якісний склад мікрофлори повітря приміщень індикоферм та його вплив на екологічний стан населених пунктів // Екологія та проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини. Тр. Харківського зооветеринарного інституту. - Харків, 1997.- С.59-60.
24.. Бут Г.Б., Фотіна Т.І., Байдевлятов А.Б. Дезінфекція харчових яєць препаратом "БФБ"// Вісник Сумського СГІ. - 1997.- вип.1 - С.105-106.
25. Фотіна Т.І. Мікробіологічний моніторинг ізоляції бактеріальної мікрофлори в продукції птахівництва та містах її виробництва // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2003 ( прийнято до публікації). 26. Фотіна Т.І. Визначення лікарських препаратів в продуктах птахівництва //Вісник Сумського НАУ.-2002.- Вип.8 – С.100 – 103.
27. Фотіна Т.І. Патогенні властивості мікроорганізмів, ізольованих з тушок птиці //Ветеринарна медицина. – 2003.- №82 С.71-72.
28. Фотіна Т.І. Контамінація тушок птиці збудниками кампілобактеріозу // Ветеринарна медицина (мат. міжнар. наук. практ. конф. "Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва".- 2003. № 83 С.56-58.
29. Фотіна Т.І Екологічні аспекти умовно-патогенної мікрофлори, ізольованої від птиці // В кн. Економіка та екологія виробництва продукції птахівництва на основі прогресивних технологій. - Суми, 1999. - С.172-175.
30. Зон Г.А., Фотіна Т.І., Резніковський В.К. Засіб обмеження контамінації бактеріями і пилом повітряного середовища пташарень та його вплив на екологію птахофабрик // В кн. Економіка та екологія виробництва продукції птахівництва на основі прогресивних технологій. - Суми, 1999, С.213-215.
31. Фотіна Т.І Ветеринарно-санітарні заходи при переробці продуктів птахівництва // В кн.: Шляхи прискорення науково-технічного прогресу у птахівництві. - Суми, 1999. - С.254-271.
32. Зон Г.А., Фотіна Т.І., Байдевлятов Ю.А. Вдосконалення заходів профілактики і системи зонування в індиківництві // В кн.: Шляхи прискорення науково-технічного прогресу у птахівництві. – Суми. 1999.- С.175-182
33. Фотіна Т.І Умовно-патогенні мікроорганізми та інфекції птиці, які вони викликають. - Суми, 2001.-104с.
34. Економіко-екологічні, технологічні та ветеринарно-санітарні аспекти підвищення ефективності птахівництва України на основі передових технологій / О.М. Царенко, Г.О. Богданов, П.П. Достоєвський, А.Б. Байдевлятов, Т.І.Фотіна / Суми. ВВП " Мрія-1" ЛТД, 1999.- 78 с.
35. Справочник по болезням сельскохозяйственной птицы /А.Б. Байдевлятов , Б.Ф. Бессарабов , Л.А. Ольховик , Н.В. Кожемяка, В.Н. Сюрин , В.П. Таршис , В.Н. Зеленский , В.Н. Коровин , В.П. Николаенко , В.В. Герман, В.В. Киприч, И.Г. Скутарь , Б.А. Натензон , Т.И. Фотина , Г.А. Зон , А.Н. Терюхонов, А.Н. Борисенкова, С.А. Артемьева, В.Г. Богданов, Ю.П. Илюшечкин. - К.: Урожай, 1992. - 200с.
36. Система ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном птицеводстве/ А.Б. Байдевлятов, В.В. Герман, В.В. Киприч, И.Ю. Безрукавая, В.Ф. Бабкин , Л.А. Ольховик , А.И. Падовский, В.Д. Буряковский, Ю.М. Марков, В.П. Николаенко, Г.А. Зон, Т.И. Фотина, И.Н. Высочина, И.Н. Дорошко.-К.: Урожай, 1987. - 152 с.
37. МиланкоА.А., Фотина Т.И.Санитарная оценка мяса птиц при эшерихиозе // Научн.техн. бюл.№30, Харьков, 1991. - С.57-60.
38.Фотина Т.И., Зон Г.А., Фотин А.И., Миланко А.А. Ветеринарно- санитарная экспертиза тушек птиц при эшерихиозе //Межвуз.сб.тр. ХГАУ.- Харьков, 1991.- С.79-82.
39. Фотіна Т.І. Моніторинг мікоплазмених інфекцій птиці// Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Борки, 2001.- вип.51 - С.585-588.
40. Економіко-екологічні, технологічні і санітарно-гігієнічні основи підвищення ефективності виробництва яєць у птахівничих господарствах України / О.М. Царенко, Г.О. Богданов, П.П. Достоєвський, В.Ф. Горжеєв, А.Б. Байдевлятов, Т.І.Фотіна. - Суми: ВВП " Мрія-1" ЛТД, 1998.- 44с.
41. Методичні рекомендації по удосконаленню і впровадженню у виробництво економіко-екологічних, технологічних і ветеринарно-санітарних заходів по виробництву м’яса бройлерів на Україні / Г.О. Богданов, П.П. Достоєвський, В.М. Горжеєв, О.М. Царенко, Т.І. Фотіна та ін.- Суми: ВВП " Мрія-1" ЛТД, 1998.-40с.
42. Ієрсініоз птиці (методичні вказівки)/М.В.Косенко, І.К. Авдосьєва, І. Л. Мельнічук, Г.А.Зон, Т.І. Фотіна, М.С. Павленко, П.М. Філь, В.М. Демиденко. - Київ, 2001.-12с.
43. Методические рекомендации по ветеринарно-санитарной защите птицы. Совершенствованию технологии и организации производства на индейководческих предприятиях (объединениях) / А.Б. Байдевлятов, Г.А. Зон, Т.И. Фотина. - Сумы, 1990,- 44с.
44. Методичні рекомендації з діагностики та профілактики колібактеріозу сільськогосподарської птиці/ П.І. Вербицький, Т. І. Фотіна, Г.А. Зон, О.О.Міланко.- Суми, 2000.-19с.
45. Псевдомоноз птиці ( методичні рекомендації) / П.І. Вербицький, М.В.Косенко, І.К. Авдосьєва, В.М. Демиденко, Т.І. Фотіна та ін. - Київ, 2000.- 17с.
46. Інструкція про заходи з профілактики та ліквідації захворювання птиці сальмонельозом / Т.І. Фотіна, І.К. Авдосьєва, В.В. Герман та ін.- Київ, 2003- 8с.
47. Клебсієльоз птиці( методичні рекомендації)/Т.І. Фотіна, А.І. Фотін, Р.В. Петров, Т.В. Гурова, Л.Г. Квітка, В.М. Демиденко. - Суми, 2001.-10 с.
48. Економічні, екологічно чисті та нешкідливі сануючи засоби групи ПАР пролонгованої дії для дезінфекції інкубаційних яєць, технологічного устаткування та прихованих вогнищ ( патенти №№ 182099 та 182098)/ О.М. Царенко, Г.О. Богданов, П.П. Достоєвський, В.Ф. Горжеєв, А.Б. Байдевлятов, Т.І. Фотіна. - Суми: ВВП"Мрія-1"ЛТД, 1998.- 24 с.
49. Фотина Т.И., Фотин А.И., Миланко А.А Сравнительная характеристика дезинфекции птицеводческих помещений при колибактериозе // Мат. Междунар. научн. конфер." Общая эпизоотология: иммунологические, экологические и методологические проблемы. Харьков. 1995.- С.587-590.
50. Байдевлятов А.Б., Міланко О.О., Фотіна Т.І. Санітарно-бактеріологічна характеристика повітряпроводів птахівничих об’єктів // Мат. Першої наукової конференції по птахівництву. Борки - Сімферополь. - 1993.-С.115-117.
51. Фотина Т.И., Миланко А.А., Калашник Н.М. Качество продуктов птицеводства в условиях антибиотикотерапии // Акутальные проблемы современного птицеводства. Укр. конф. с межд.участием. Харьков.-1991.-С.115-116.
52. Зон Г.А., Фотина Т.И. Микробная контаминация птичников и пути ее ограничения // Акутальные проблемы современного птицеводства. Укр. конф. с межд. участием. Харьков.-1991. - С.100-101.
53. Фотина Т.И., Зон Г.А., Фотин А.И Санитарная оценка продуктов птицеводства при ассоциированном эшерихиозе и эймериозе // Научные и прикладные проблемы паразитоценологии. 4 Межгос. конф. паразитоценологов. Киев-Харьков-Луганск.-1993. - С.110.
54. Фотина Т.И., Миланко А.А. Качественный состав микрофлоры воздуха цеха по убою птицы // Резервы увеличения производства и повышения качества сельскохозяйственной продукции. 9 межресп. научн.- практ. конф. молодых ученых и специалистов. Оренбург.-1992.-С.80-81.
55 Фотина Т.И., Калашник Н.М., Миланко А.А. Идентификация энтеропатогенных эшерихий на технологической линии переработки птицы // Научн.-технич. конфер. с междунар участием. Варна, Болгария. - 1988.-С.48-49.
56 Фотина Т.И., Фотин А.И. Связь технологии выращивания цыплят с усилением патогенности микрофлоры // Научн.-технич. конфер. с междунар. участием. Варна, Болгария - 1988.-С.94-95.
57 Фотіна Т.І., Завалій Н.А., Улько Л.Г. Ветеринарно-санітарна експертиза тушок птиці при сальмонельозах // Мат. конфер. з питань птахівництва, Харків. - 1992.-С.51-52.
58. Фотина Т.И. Применение препарата "Виватон" с целью получения экологически чистой продукции птицеводства // 4 Межгос. научн.-практ. конф. Санкт-Петербург.- 1992.- С.23-24.
59. Фотина Т.И., Улько Л.Г., Зон Г.А., Фотин А.И. Профилактика смешаных форм эшерихиоза и эймериоза у птицы // 5 Межгос. конф. по паразитоценологии. - Харьков-Луганск.-1997.- С.168-169.
60. Фотіна Т.І., Назарова Т.К. Профілактика харчових токсикоінфекцій та токсикозів //Мат. наук. конф. Сумського СГІ. – Суми. - 1995.- С.49-50.
61. Петров Р.В., Фотіна Т.І., Фотін А.І. Вплив одночасного перебігу ешерихіозу та зеараленонтоксикозу на збереження, масу та несучість птиці. // Вісник Сумського національного аграрного університету : Наук. метод. журнал. Серія "Ветеринарна медицина". – 2005. – Вип.(13-14) – 1-2., С. – 112 –115.
62. Фотіна Т.І., Фотін О.В. Профілактика ендометритів великої рогатої худоби за допомогою про біотичних препаратів // Вісник Сумського національного аграрного університету : Наук. метод. журнал. Серія "Ветеринарна медицина". – 2006. – Вип.(15-16) – 1-2., С. – 189 –195.
63. Фотіна Т.І., Фотіна Г.А., Міланко О.О., Фотін А.І. Профілактика грипу птахів за допомогою альтернативних методів препаратів // Вісник Сумського національного аграрного університету : Наук. метод. журнал. Серія "Ветеринарна медицина". – 2006. – Вип.(15-16) – 1-2., С.195 –197.
64. Власенко О.А., Антоненко А.В., Сипко А.П., Фотіна Т.І., Ребенко Г.І., Дунаєва О.А. Епізоотична ситуація з високо патогенного грипу птиці на Сумщині // Аграрний форум – 2006: Матеріали науково-практичної конференції (25-29 вересня 2006р., Суми, Україна) – Суми: ВТД „Університетська книга", 2006. – С. 59-60.
65. Петров Р.В., Фотіна Т.І., Цибульський Д.А. Вплив зеараленону та токсинів Е. соlі на організм білих щурів при згодуванні їм м’яса птиці, хворої на ешерихіоз та зеараленонтоксикоз // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць (Ветеринарні науки) Харківської державної зооветеринарної академії. – Х.: РВВ ХДЗВА., 2006.-Випуск 13 (38), ч № 3: Ветеринарні науки. – С. 235-238
.66. Березовський А.В., Фотіна Т.І., Новожицкая Ю.М., Фотіна Г.А., Степаніщенко М.М., Титова О.М. Методичні вказівки по застосуванню сучасних засобів і методів санації об’єктів птахівництва та контроль їх ефективності. – 2007.
67. Фотіна Г.А., Березовський А.В., Фотіна Т.І. Моніторинг мікробіологічного стану систем питної води птахівничих господарств // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2007. - №1-2.
68. Гурова Т.В., Фотіна Т.І., Березовський А.В. Ефективність бровермектину-грануляту при ектопаразитозах телят // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2006. - №1-2. – С. 53-56.
70. Гурова Т.В., Фотина Т.І., Березовський А.В. Визначення терапевтичної ефективності бровермектину-гранулятатм за ектопаразитозів телят // Науковий вісник НАУ. – 2006. - №98. – С. 19-28.
71. Фотина Т.И., Зон Г.И., Березовский А.В. Влияние бровафома-нового на качественные показатели мяса цыплят-бройлеров // Сумы, 2005. – Т.1-2 (13-14). – С. 139-142.
71. Фотіна Т.І., Вершняк Т.В., Касяненко О.І., Р.В. Петров, Вершняк В.М. Застосування каротиноїдів фірми «Ля-Рош» для підвищення якості яєць. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету, Луганськ, 2007. – С. 646-649
72. Fotina T.I. The improvement of methods of prophylaxis of escherichosis of poultry // 10 th Europen poultry conference, Jerusalem, Iesrael. - 1998.- p.173.
73. Milanko A., But H., Fotina T The way of raise quality food eggs // 10 th Europen poultry conference, Jerusalem, Iesrael. - 1998.-p.164.
74. Fotina T.I., Baydevlatov A.B. The improvement of desinfection on the poultry farms by neue disenfectant "BM"// 11 International congress of the world veterynary Poultry. Budapest, Hungary, 1997. - p.142-143.
75.Fotina T.I., Zon G.A., Fotin A.I. The influence of eimeriosis and escherichiosison the qualitative and biological value of poultry meat // 14 European symposium on the qulity of poultry meat. Bologna, Italy, 1999. - p.341-342.
76. Fotina T.I. Bacterial contamination of food eggs during infectious diseases // 9 European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Kusadasi, Turkey. - 2001.- p.265-269.
77. FotinaT.I. Changes inchemical and biochemical composition of poultry meat contamined by conditional pathogenical microflora // 15 European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Kusadasi, Turkey. - 2001.- p.283-285.
78. Fotina T.I The level of pathogen contamination of eggs during storage // XII International congress of the world veterynary poultry. Cairo, Egypt.- 2001. p.237.
79. Fotina T.I., Fotina H.A. The bacterial infection caused by conditionally pathogenec microflora. //11 Europen Poultry conference, Bremen, Germany. 2002.- p.182-183.
80. Fotina T.I., Fotin A.I. Spectrum of serovariants of E.coli persistent in organism of poultry in Ukraine // 11 Europen Poultry conference, Bremen, Germany. - 2002.- p.183-184.
81. Fotina T. The obtaining of subcellular (adgesive) preparation of patogen of escherichiosis of poultry //6 International veterinary Immunology Symposium, Uppsala, Sweden. - 2001.- p.93.

82. Фотіна Т.І., Петров Р.В. Біотехнологічний потенціал лісостепової і поліської зон України та перспективи його використання. Суми – 2009 – 304 с. Протокол № 1 від 31.08.09 р.

83. Методичні рекомендації для виробництва «Попередження та ліквідація заразних хвороб риб» / Т.І. Фотіна, А.В. Березовський, Р.В. Петров О.М. Калашник, Н.А. Шевченко, Н.В. Горчанок, Н.С. Щербакова – Суми, 2009. – 56 с.

84. Фотіна Т.І., Петров Р.В. Особливості ветеринарно-санітарної оцінки риби при лерніозі // Збірник наукових праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». – Харків, ХДЗВА, 2010. – Вип.. 21., Ч. 2., Т. 2. – С. 300-303.

85.Т.І. Фотіна, Р.В. Петров, О.І. Касяненко Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з ветеринарно-санітарної експертизи (1 семестр) призначений для студентів вищих навчальних закладів за фахом 7.130501 "Ветеринарна медицина" - Суми, 2011. – 70 с.

86.Фотіна Т.І., Петров Р.В., Горчанок Н.В. Використання препарату Ветокс-1000 при лікуванні аеромонозу коропів // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Ветеринарна медицина" – Харків, 2011. - Вип. 95 – С. 231-232.

87.Фотіна Т.І., Петров Р.В. Якісна оцінка риби та рибопродуктів при аеромонозі коропів та товстолобиків // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького. Серія "Ветеринарні науки"Львів, 2011 – Частина 4. - Том 13 № 4 (50). – С. 349-351.

88.Фотіна Т. І. Визначення складу селективної домішки антибактеріальних препаратів до поживних середовищ для ізоляції Campylobacter spp. / Т. І. Фотіна, О. І. Касяненко // Вісник СНАУ (Наук.-метод. журнал). Серія «Ветеринарна медицина». – 2012. – Вип. 1 (30). – С. 78–83.

89.Фотіна Т.І. Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології отримання діагностичної кампілобактеріозної аглютинуючої сироватки / Т.І. Фотіна, О.І. Касяненко // Вісник СНАУ (Наук.-метод. журнал). Серія «Ветеринарна медицина». – 2013. – Вип. 2 (32). – С. 43–46.

90.Дворская Ю., Фотина Т .Патоморфологічні зміни в організмі бройлерів при інфікуванні збудниками харчових токсикоінфекцій та згодовуванні контамінованих мікотоксинами кормів. –Збірник ІЕКВМ – №5 -2013 –с.45–47.

e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Контактний телефон: +380542213470 – раб. +380542627858 - факс
Адреса: 40021 Україна м. Суми, Кірова, 160 СНАУ факультет ветеринарної медицини.

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.